Davet Mektubu

Değerli Savunma Sanayii Sektör Temsilcileri,

Teknolojik bağımsızlık, günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında her zamankinden daha önemli bir konuma gelmiş bulunmaktadır. 2000’li yıllara kadar genelde “hazır alım” ve “ortak üretim” yoluyla karşılanan TSK ihtiyaçları, modernizasyon projeleri ile birlikte yerlilik oranının arttırılmasına olanak sağlayan “Yurt İçi Geliştirme Modeli” ile karşılanmaya başlanmıştır. Bu süreçte savunma sanayimiz “lisans altında üretim” ağırlıklı bir yapıdan “mühendislik ve tasarıma dayalı üretim” ağırlıklı bir yapıya dönüşmüştür. SSB tarafından hazırlanan ve vizyonu “Sürdürülebilir Savunma Sanayi İçin Teknoloji ve Alt Sistem Sahipliği” olarak belirlenen 2018-2022 dönemi Sektörel Strateji Dokümanı’nda yer aldığı üzere, ihtiyaçların yurt içi imkânların azami kullanımı ile karşılanmasına yönelik yeteneklerin geliştirilmesi özellikle vurgulanmaktadır. Dışa bağımlılığı büyük oranda sonlandırmayı amaçlayan milli projeler ‘100 Gün Eylem Planı’nda da önemli yer tutmakta olup, toplamda 400 projenin 48’ini yerlileştirmenin önemli rol oynayacağı savunma sanayi yatırımlarının oluşturduğu görülmektedir.

Mühendislik ve tasarım denildiğinde, nitelikli ve konusunda uzmanlaşmış insan gücü, üniversitelerdeki akademisyenlere ve altyapı imkanlarına kolay ulaşım imkanları ile teknokent şirketleri öne çıkmaktadır. TSK ihtiyaçlarına uygun olarak alt sistem ve bileşenlerin milli olarak geliştirilmesinde görev alan ve Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerini ihraç eden çoğunluğu KOBİ ölçeğinde olan teknokent şirketleri ile üniversite araştırma merkezlerini, Ar-Ge Merkezlerini ve ana yüklenicileri bünyesinde bir araya getiren Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK), bu bağlamda önemli bir misyon üstlenmektedir.

TSSK üyesi firmalarda 2100’den fazla Ar-Ge personeli istihdam edilmekte olup, an itibarıyla savunma sanayiine dönük olarak yaklaşık 550 aktif Ar-Ge projesi yürütülmektedir. Küme üyeleri ANKA, MİLGEM, ATAK, HÜRKUŞ, ALTAY, GÖKTÜRK gibi büyük ölçekli savunma sanayii projelerinde önemli görevler üstlenmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle kümelenmenin ihracatı 135 milyon doları aşmıştır. Kümelenme faaliyetleri içinde ana yüklenici, alt yüklenici, araştırma merkezleri ve kümelenmelerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayan, firmaların iş geliştirme potansiyellerini arttıran, daha hızlı ve aktif bir iletişim gerçekleştirmelerine fırsat veren bir zemin yaratılması önceliklidir. Bu bağlamda, 2010 yılından itibaren düzenli olarak her yıl Proje Pazarı etkinliği organize edilmektedir. Bugüne kadar yapılan proje pazarlarında toplam 200’den fazla firma standı kurulmuş, 2000’e yakın birebir görüşme gerçekleşmiş ve 4000’den fazla katılımcı sağlanmıştır.

TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi’nin 2020 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup TSSK’nın bu önemli etkinliğine vereceğiniz destekleriniz, katkılarınız ve organizasyona teşrifleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TSSK Yönetim Kurulu